Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

Μοτοποδήλατα: άδεια οδήγησης - άδεια κυκλοφορίας - μεταβίβαση

του Χρήστου Ηλ. Τσίχλη, Δικηγόρος Αθηνών
Πού να απευθυνθώ για την έκδοση άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου, εφόσον είμαι κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και τι δικαιολογητικά χρειάζονται;
Απευθύνεστε στα Τμήματα Τροχαίας και στα Αστυνομικά Τμήματα που χειρίζονται θέματα Τροχαίας καθώς και στα ΚΕΠ.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:..


-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης αυτοκινήτου από την υπηρεσία που εκδίδει την άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου.
-Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
-Φωτοαντίγραφο εγγράφου Δ.Ο.Υ. από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ.
-Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες.
-Παράβολο Μ.Τ.Σ. 3 Ευρώ και 6 ένσημα ΕΛ.ΑΣ. 3 Ευρώ (όταν περάσετε τις εξετάσεις).
-Διπλότυπο Δημοσίου Ταμείου 7,40 Ευρώ (εφόσον περάσετε τις εξετάσεις για την παραλαβή της άδειας οδήγησης).
Η αξία του διπλοτύπου καθορίζεται σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
Η διάρκεια ισχύος της άδειας ορίζεται έως το 65ο έτος ηλικίας του ενδιαφερόμενου. Σημειώνεται ότι για κατόχους άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου άνω των 65 ετών ισχύει για 3 έτη.

Πού να απευθυνθώ για την έκδοση άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου, ενώ δεν διαθέτω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου και τι δικαιολογητικά χρειάζονται;
Απευθύνεστε στα Τμήματα Τροχαίας και στα Αστυνομικά Τμήματα που χειρίζονται θέματα Τροχαίας καθώς και στα ΚΕΠ.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

-Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
-Φωτοαντίγραφο εγγράφου Δ.Ο.Υ. από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ.
-Πιστοποιητικό οφθαλμίατρου και παθολόγου που είναι συμβεβλημένοι με τις κατά τόπους Διευθύνσεις Συγκοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
-Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες.
-Υπεύθυνη δήλωση και των δύο γονέων (σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ανήλικος, 16 ετών και άνω) με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής ότι συναινούν για την έκδοση της άδειας οδήγησης.
-Διπλότυπο Δημοσίου Ταμείου 7,40 Ευρώ (εφόσον περάσετε τις εξετάσεις για την παραλαβή της άδειας οδήγησης).
-Ένσημο ΕΛ.ΑΣ. 3 Ευρώ και ΜΤΣ 3 Ευρώ (εφόσον περάσετε τις εξετάσεις για την παραλαβή της άδειας οδήγησης).
-Παράβολο από την Εθνική Τράπεζα 90 Ευρώ.
Η αξία του διπλοτύπου καθορίζεται σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Πού να απευθυνθώ για την έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου, σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς, και τι δικαιολογητικά χρειάζονται;
Απευθύνεστε στα Τμήματα Τροχαίας και στα Αστυνομικά Τμήματα που χειρίζονται θέματα Τροχαίας καθώς και στα ΚΕΠ.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

-Βεβαίωση απώλειας ή κλοπής από το Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου ή όπου δηλώθηκε η απώλεια.
-Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
-Φωτοαντίγραφο εγγράφου Δ.Ο.Υ. από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ.
-Σε περίπτωση φθοράς επισυνάπτεται η φθαρμένη άδεια, ενώ αν πρόκειται για καταστροφή λόγω πυρκαγιάς επισυνάπτεται ανάλογη βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
-Παράβολο Δημοσίου 9 Ευρώ.

Πού να απευθυνθώ για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου και τι δικαιολογητικά χρειάζονται;
Απευθύνεστε στα Τμήματα Τροχαίας και στα Αστυνομικά Τμήματα που χειρίζονται θέματα Τροχαίας καθώς και στα ΚΕΠ.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

-Πιστοποιητικό ταξινόμησης από το τελωνείο, θεωρημένο.
-Έγκριση τύπου πιστοποιητικού συμμόρφωσης με οδηγία από την Ε.Ε. από Υ.Μ.Ε.
Τιμολόγιο αγοράς.
-Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
-Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 Ν.1599/86) του εισαγωγέα ότι πληρούνται οι προδιαγραφές του μοτοποδηλάτου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
-Διπλότυπο από Δημόσιο Ταμείο αξίας 10,00 Ευρώ.
-Ένσημο ΕΛ.ΑΣ. 3 Ευρώ και Μ.Τ.Σ. 3 Ευρώ.
-ΑΦΜ αγοραστή.
Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να προσκομίσει και το μοτοποδήλατο για έλεγχο.
Η αξία του διπλοτύπου καθορίζεται από το άρθρο 17 του Ν.3888/2010 (αφορά τέλη κυκλοφορίας).
Η άδεια κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου ισχύει για το ημελογιακό έτος εντός του οποίου εκδίδεται.

Πού να απευθυνθώ για την ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου και τι δικαιολογητικά χρειάζονται;
Απευθύνεστε στα Τμήματα Τροχαίας και στα Αστυνομικά Τμήματα που χειρίζονται θέματα Τροχαίας καθώς και στα ΚΕΠ.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

-Άδεια κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου.
-Ασφαλιστήριο (βεβαίωση ή συμβόλαιο το οποίο απλώς επιδεικνύεται).
-Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
-Διπλότυπο από Δημόσιου Ταμείο αξίας 10 Ευρώ (για όσα χρόνια είναι αθεώρητη η άδεια).
-Ένσημο της ΕΛ.ΑΣ. 3 Ευρώ (για όσα χρόνια είναι αθεώρητη η άδεια), παράβολο Μ.Τ.Σ. 3 Ευρώ (για όσα χρόνια είναι αθεώρητη η άδεια).
Η αξία του διπλοτύπου καθορίζεται από το άρθρο 17 του Ν.3888/2010 (αφορά τέλη κυκλοφορίας).
Η ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου γίνεται το πρώτο δίμηνο κάθε έτους και ισχύει για το ημελογιακό έτος εντός του οποίου εκδίδεται ή ανανεώνεται.

Πού να απευθυνθώ για την έκδοση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου, σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας και τι δικαιολογητικά χρειάζονται;
Απευθύνεστε στα Τμήματα Τροχαίας και στα Αστυνομικά Τμήματα που χειρίζονται θέματα Τροχαίας καθώς και στα ΚΕΠ.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

-Βεβαίωση απώλειας από το Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου ή όπου δηλώθηκε η απώλεια.
-Ασφαλιστήριο (βεβαίωση ή συμβόλαιο το οποίο απλώς επιδεικνύεται).
-Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και Α.Φ.Μ.
-Διπλότυπο από Δημοσίου Ταμείου 10 Ευρώ.
-Ένσημο της ΕΛ.ΑΣ. 3 Ευρώ (για όσα χρόνια είναι αθεώρητη η άδεια), παράβολο Μ.Τ.Σ. 3 Ευρώ (για όσα χρόνια είναι αθεώρητη η άδεια).
Σε περίπτωση φθοράς επισυνάπτεται η φθαρμένη άδεια ενώ αν πρόκειται για καταστροφή λόγω πυρκαγιάς, ανάλογη βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Η αξία του διπλοτύπου καθορίζεται από το άρθρο 17 του Ν. 3888/2010 (τέλη κυκλοφορίας.

Πού να απευθυνθώ για μεταβίβαση μοτοποδηλάτου και τι δικαιολογητικά χρειάζονται; Χρειάζεται να προσκομίσω και το μοτοποδήλατο για έλεγχο;
Απευθύνεστε στα Τμήματα Τροχαίας και στα Αστυνομικά Τμήματα που χειρίζονται θέματα Τροχαίας καθώς και στα ΚΕΠ.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

-Ιδιωτικό συμφωνητικό (πωλητήριο) μοτοποδηλάτου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής πωλητού και αγοραστού την ίδια ημερομηνία.
-Άδεια κυκλοφορίας (προηγούμενου κατόχου).
-Παράβολο Δημοσίου 15 Ευρώ.
-Ένσημο ΕΛ.ΑΣ. 3 Ευρώ (για όσα χρόνια είναι αθεώρητη η άδεια) και Μ.Τ.Σ. 3 Ευρώ (για όσα χρόνια είναι αθεώρητη η άδεια).
Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει το μοτοποδήλατο για έλεγχο.http://tro-ma-ktiko.blogspot.com/2011/04/blog-post_6042.html